Philippe Leclère (UMONS and BSM)

Peter Schön  (University of Twente, Netherlands)

Bernard Nysten (UCL and BSM)

Mathieu Surin (UMONS)

Wiktoria Walczyk (University of Siegen, Germany)

Nicole Hain (University of Siegen, Germany)

Gregor Schulte (University of Siegen, Germany)

Holger Schönherr (University of Siegen, Germany)

Clemens Padberg  (University of Twente, Netherlands)

Hairong Wu (University of Twente, Netherlands)

Aysegul Cumurcu (University of Twente, Netherlands)